Spring til hovedindhold

Forslag

Hvad er en underretning?

En hvidvaskunderretning er en oplysning fra en virksomhed, en person eller en organisation om mulig kriminalitet.

Person taster på komputer tastatur

Alle underretninger om hvidvask skal sendes direkte til Hvidvasksekretariatet. Når sekretariatet modtager en underretning, bliver den analyseret, og der foretages eventuelt indledende efterforskningsskridt.


Hvis Hvidvasksekretariatet vurderer, at der skal ske yderligere efterforskning med henblik på eventuel tiltale, bliver underretningen som hovedregel sendt til den politikreds, som skal forestå efterforskningen. Det er politikredsen, der afgør, om der skal iværksættes videre efterforskning. En underretning kan også være relevant i forbindelse med en igangværende efterforskning. Hvidvasksekretariatet hjælper efter behov landets politikredse med at indhente supplerende oplysninger via Interpol eller andre landes FIU’s.

 

Hvornår skal der ske underretning til Hvidvasksekretariatet?

Virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, skal underrette Hvidvasksekretariatet, når en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes fuldstændigt.

Det betyder ikke, at virksomheden eller personen skal sætte en omfattende undersøgelse i gang eller foretage en efterforskning. Det indebærer heller ikke, at virksomheden eller personen altid skal indhente dokumentation fra en kunde, når der er opstået en mistanke om hvidvask. Det betyder blot, at virksomheden skal foretage indberetning til Hvidvasksekretariatet, når den ikke mener at kunne komme længere med en undersøgelse inden for rimelige grænser.

 

Underretningspligten betyder, at:

  • Der skal underrettes om en persons egne dispositioner over udbytte (selvhvidvask). Det betyder, at der sendes en underretning til Hvidvasksekretariatet, hvis f.eks. en person, som handler med narko, indsætter penge fra sit narkosalg på sin bankkonto. Dette gælder, selv om vedkommende alene vil blive straffet for salg af narko og ikke hæleri.
  • Der skal underrettes om forskellige transaktioner og henvendelser, der afvises, og som har givet anledning til mistanke. Det betyder, at der skal ske underretning, hvis f.eks. en mistænkelig transaktion eller henvendelse afvises, eller der helt nægtes oprettelse af et kundeforhold.
  • Det er ikke nødvendigt at identificere førforbrydelsen. Det betyder, at hvis der eksempelvis pludselig går mange og atypiske beløb ind på en privat bankkonto, er det ikke nødvendigt at afklare om pengene stammer fra f.eks. røveri, bedrageri eller skatteunddragelse. Det vigtigste er at fokusere på det usædvanlige, det mistænkelige.
  • En mistanke baseres på en samlet vurdering. Det betyder, at der skal ske nærmere undersøgelse af forholdene. Her kan eksempelvis indgå transaktionens eller henvendelsens karakter, kundens adfærd, herunder udtalelser og fortielser, og andre atypiske eller særegne forhold.
  • Hvis en mistanke om hvidvask ikke kan afkræftes fuldstændigt, skal der sendes en underretning til Hvidvasksekretariatet.

 

Får underretterne at vide, hvad der sker med sagen?

Hvidvasksekretariatet kan give feedback til de underretningspligtige, hvis efterforskningsmæssige hensyn ikke taler imod det.

Hvidvasksekretariatet afvejer i den forbindelse hensynet til den person, som har afgivet underretningen, og hensynet til den underrettendes behov for feedback.

Hvidvasksekretariatet kan også give feedback, hvis vi vurderer, at det kan forebygge eller standse kriminalitet rettet mod den underrettende.

Hvidvasksekretariatet holder løbende møder med de underretningspligtige, hvor vi giver mere generel feedback og orientering inden for hvidvaskområdet.